Pistachio Farmhouse Terrine

Pork lardo, pistachio, apricot.
*Contains gluten.

OUT OF STOCK